Obserwuj

Movieway

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Movieway (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 498 w tym 492 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 382
  • Liczba recenzji negatywnych: 110
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 47% wyżej, 17% niżej, 35% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Green Book
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Zaćma

Recenzje